Adenosine, adenylyl-(3'.5')-adenylyl-(3'.5')-, diammonium salt

Adenosine, adenylyl-(3'.5')-adenylyl-(3'.5')-, diammonium salt