5-chloro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

5-chloro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde