3-(carboxymethyl)-6-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid

3-(carboxymethyl)-6-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid