6-methyl-N-(4-methylphenyl)-2-phenylpyrimidin-4-amine

6-methyl-N-(4-methylphenyl)-2-phenylpyrimidin-4-amine