ethyl 4-[(2,4,5-trimethylphenyl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate

ethyl 4-[(2,4,5-trimethylphenyl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate