4-bromo-N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide

4-bromo-N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide