2-(3-methoxynaphthalen-2-yl)-5-(phenoxymethyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(3-methoxynaphthalen-2-yl)-5-(phenoxymethyl)-1,3,4-oxadiazole