2-(4-methoxyphenyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-benzimidazole

2-(4-methoxyphenyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-benzimidazole