5-[5-(3-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2,6-dimethylpyridine-3-carbohydrazide

5-[5-(3-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2,6-dimethylpyridine-3-carbohydrazide