1-(3-chlorobenzoyl)imidazolidin-2-one

1-(3-chlorobenzoyl)imidazolidin-2-one