2-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)-5-nitrobenzamide

2-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)-5-nitrobenzamide