4-chloro-N-ethyl-3-nitro-N-phenylbenzamide

4-chloro-N-ethyl-3-nitro-N-phenylbenzamide