N-(4-methylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide

N-(4-methylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide