N-(3,5-dimethylphenyl)-4-fluorobenzenesulfonamide

N-(3,5-dimethylphenyl)-4-fluorobenzenesulfonamide