1-benzyl-4-(phenylsulfonyl)piperazine

1-benzyl-4-(phenylsulfonyl)piperazine