1-(3-chlorophenyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine

1-(3-chlorophenyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine