4-phenoxythieno[2,3-d]pyrimidine

4-phenoxythieno[2,3-d]pyrimidine