ethyl 2-methyl-4-phenylquinoline-3-carboxylate

ethyl 2-methyl-4-phenylquinoline-3-carboxylate