benzimidazol-1-yl-(4-methoxyphenyl)methanone

benzimidazol-1-yl-(4-methoxyphenyl)methanone