8-ethoxy-3-phenyl-2H-[1,3,5]triazino[2,1-b][1,3]benzothiazole-2,4(3H)-dione

8-ethoxy-3-phenyl-2H-[1,3,5]triazino[2,1-b][1,3]benzothiazole-2,4(3H)-dione