methyl 2-chloro-5-(1H-tetrazol-1-yl)benzoate

methyl 2-chloro-5-(1H-tetrazol-1-yl)benzoate