7-ethyl-2,3-dimethyl-6-phenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

7-ethyl-2,3-dimethyl-6-phenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine