N-(2-Isopropoxy-phenyl)-2-(1-methyl-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-acetamide

N-(2-Isopropoxy-phenyl)-2-(1-methyl-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-acetamide