1-(2,4-dichlorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzimidazole

1-(2,4-dichlorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzimidazole