1-Ethyl-2-phenoxymethyl-1H-benzoimidazole

1-Ethyl-2-phenoxymethyl-1H-benzoimidazole