4-Hydroxy-2,7,8-trimethylquinoline

4-Hydroxy-2,7,8-trimethylquinoline