1-(2-phenoxyethyl)-2-(phenoxymethyl)-1H-benzimidazole

1-(2-phenoxyethyl)-2-(phenoxymethyl)-1H-benzimidazole