2-[(2-methylphenoxy)methyl]-1H-benzimidazole

2-[(2-methylphenoxy)methyl]-1H-benzimidazole