methyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate

methyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate