4-(methoxymethyl)-6-methyl-2-phenoxypyridine-3-carbonitrile

4-(methoxymethyl)-6-methyl-2-phenoxypyridine-3-carbonitrile