2-[(4-methylbenzoyl)amino]-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid

2-[(4-methylbenzoyl)amino]-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid