ethyl 4-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}benzo[h]quinoline-3-carboxylate

ethyl 4-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}benzo[h]quinoline-3-carboxylate