Chlorotris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane

Chlorotris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane