3-(2-Hydroxy-phenyl)-2-phenyl-3H-quinazolin-4-one

3-(2-Hydroxy-phenyl)-2-phenyl-3H-quinazolin-4-one