4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-

4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-