(Z)-4-(2-Methoxybenzylidene)-2-phenyloxazol-5(4H)-one

(Z)-4-(2-Methoxybenzylidene)-2-phenyloxazol-5(4H)-one