N-(phenylsulfonyl)-L-valine

N-(phenylsulfonyl)-L-valine