N-(4-methoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(4-methoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide