N-(2-methylphenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide

N-(2-methylphenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide