N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-4-chloro-3-nitrobenzamide

N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-4-chloro-3-nitrobenzamide