phenyl 3-amino-4-(methoxymethyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate

phenyl 3-amino-4-(methoxymethyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate