6-chloro-2-methoxy-4-methyl-N-(2,4,6-trimethylphenyl)pyridine-3-carboxamide

6-chloro-2-methoxy-4-methyl-N-(2,4,6-trimethylphenyl)pyridine-3-carboxamide