ethyl 3-amino-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 3-amino-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate