1-[1-hydroxy-2-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-4-methyl-1H-imidazol-5-yl]ethanone

1-[1-hydroxy-2-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-4-methyl-1H-imidazol-5-yl]ethanone