4-benzylidene-2-phenyloxazol-5(4H)-one

4-benzylidene-2-phenyloxazol-5(4H)-one