N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide

N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide