N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanamide

N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanamide