2,6-dichloro-N-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamoyl]benzamide

2,6-dichloro-N-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamoyl]benzamide