1-{1-[2-(Methylsulfonyl)phenyl]-7-Phenoxyindolizin-3-Yl}ethanone

1-{1-[2-(Methylsulfonyl)phenyl]-7-Phenoxyindolizin-3-Yl}ethanone