1-{4-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]benzyl}-1-methylpiperidinium chloride

1-{4-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]benzyl}-1-methylpiperidinium chloride